Hoge prijzen milieustraat

De gemeenteraad roept altijd hard dat we de kosten voor de burger laag moeten houden, maar dat geldt dan alleen als het direct te zien is op de rekeningen die mensen thuis krijgen. Dat bij de milieustraat exorbitant hoge bedragen gerekend worden, daar maakt de raad zich geen zorgen over.

Lees meer

Kiosk voor Mierlo

Al voor de fusie van Geldrop en Mierlo is de inwoners van Mierlo een nieuwe kiosk beloofd. De oude was immers afgebrand. Na veel te lange tijd ligt er nu eindelijk een prima voorstel voor om een mobiele kiosk aan te gaan schaffen. Een groep vrijwilligers heeft aangegeven hun schouders eronder te gooien om de hand- en spandiensten te gaan verlenen. Die mensen zijn opgestaan om dit te doen omdat die kiosk echt iets toe gaat voegen aan de activiteiten in Mierlo.

Een aantal politieke partijen is van mening dat die kiosk net zo vaak in Geldrop moet staan als in Mierlo. Wij zijn ervan overtuigd dat de vrijwilligers tot veel bereid zijn en in goed overleg zal de kiosk ook vast regelmatig in Geldrop te zien zijn. Maar als in Mierlo iets te doen is mag dat wat ons betreft zeker voorrang hebben. Het is natuurlijk hoogst opmerkelijk dat er nooit een vraag in Geldrop geweest is tot er nu het voorstel ligt om het eindelijk in Mierlo te gaan realiseren.

Nog opmerkelijker vindt SAMEN het dat er politieke partijen zijn die bij vrijwilligers af willen dwingen dat zij hun vrije tijd ook maar ergens anders in moeten gaan zetten dan waar ze zich voor aangemeld hebben. Wij zijn de vrijwilligers dankbaar dat ze

Lees meer

Chaos milieustraat

In de raadsvergadering van 12 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om te tarieven van de milieustraat drastisch te verhogen. De inkomsten moesten met een ton per jaar verhoogd worden. SAMEN heeft tegen dit plan gestemd omdat je met het verhogen van de inkomsten niet perse zorgt dat er ook beter ingezameld wordt. Als je even iets beter nadenkt, kan iedereen bedenken dat mensen bij een extreme verhoging van de tarieven naar oplossingen gaan zoeken buiten de milieustraat om en mocht je per ongeluk al in de rij staan, en je weet niet dat je het dubbele of meer dan vorige week moet betalen, dan kan dat zomaar voor flinke discussies gaan zorgen. En dan niet met diegene die dit besluit genomen heeft, maar met de medewerker van de milieustraat die die dag de ondankbare taak heeft om als spreekwoordelijke boksbal te dienen aan de poort.

SAMEN is van mening dat het plan niet doordacht is en dat er overhaast een besluit genomen is door vrijwel de voltallige raad (alleen SAMEN heeft tegen gestemd). We hebben aan de wethouder vragen gesteld:


Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

 • Kunt u een overzicht geven van de tarieven bij de milieustraat in 2018 en in 2019?
 • Kunt u aangeven hoe u uitvoering heeft gegeven aan het amendement van 12 november jl. als het gaat om de tarieven van de milieustraat?
 • Is het niet mogelijk gebleken in het systeem om mensen na een aantal bezoeken meer te laten betalen? Of is er een andere reden waarom mensen meteen bij het eerste bezoek al zoveel meer moeten betalen?
 • Is er overlegd met de medewerkers van de milieustraat over de uitvoering en wat werkbaar is?
 • Is er overlegd met de gemeente Heeze-Leende of er een mogelijkheid is om tarieven gelijk te trekken? Of was de tijd te kort die u van de gemeenteraad gekregen heeft en zijn wijzigingen overhaast doorgevoerd?
 • Bent u het met SAMEN eens dat de inwoners recht hebben op een uitleg waarom de tarieven zo drastisch verhoogd zijn? Kunt u aangeven hoe u dat gaat doen (tot nu toe is het in ieder geval nog niet duidelijk voor het overgrote deel van de bezoekers van de milieustraat)?


Helaas is tot op heden bij de milieustraat zelf niet te zien dat de tarieven zo extreem verhoogd zijn. Dit levert uiteraard veel discussie aan de poort op want daar worden mensen geconfronteerd met de nieuwe prijzen.


 • Heeft u (net als SAMEN) al signalen ontvangen van problemen aan de poort bij de milieustraat? Zo ja, wat gaat u doen om de discussies te verminderen en om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de milieustraat niet als boeman aangesproken worden.
 • Gaat u de medewerkers van de milieustraat alsnog betrekken bij het zoeken naar oplossingen?


Het is de bedoeling dat de inkomsten op de milieustraat verhoogd worden. SAMEN heeft natuurlijk al aangegeven dat het verhogen van tarieven niet perse betekent dat er meer inkomsten zijn.


 • We zien graag na een bepaalde periode (liefst natuurlijk zo snel mogelijk, maar het moet wel meetbaar zijn) een evaluatie met daarin minimaal:
  - de extra kosten die gemaakt worden aan de poort
  - de extra kosten voor het ruimen van gedumpt afval
  - de opbrengsten van de milieustraat
  - de wachttijden aan de poort.

Kunt u dit toezeggen?


SAMEN is van mening dat het niet zo kan zijn dat de medewerkers van de milieustraat zich de hele dag moeten verantwoorden voor een (misschien niet helemaal goed doordacht) besluit van de gemeenteraad. Het besluit is nu eenmaal genomen en is niet zomaar terug te draaien maar de vraag is nu wel hoe we met deze situatie omgaan zonder dat de verkeerde mensen aangesproken worden op deze stijging van de tarieven.

Lees meer

SAMEN voor Samen voor Geldrop-Mierlo

Maandag 5 november vond de eerste vergadering in de gemeenteraad plaats over de MeerjarenProgrammaBegroting 2019 - 2022. Hieronder de bijdrage van SAMEN in de eerste termijn. Op maandag 12 november gaat de vergadering verder en zullen moties, amendementen en de begroting zelf in stemming worden gebracht.

Wat een mooi stuk deze begroting. Het is goed leesbaar en als je het leest komt op heel veel momenten het gevoel van het zal allemaal wel. Het lijkt erop dat je het eigenlijk nergens mee oneens kunt zijn. Maar net als bij het kernakkoord mist de concrete actie ook hier.

En natuurlijk krijgen we, als we hierover iets zeggen, de reactie dat het bewust zo geformuleerd is om de oppositie de kans te geven om het concreter te maken. Onzin natuurlijk. Als je de oppositie de kans wilt geven vraag je in een vroegtijdig stadium hoe zij ergens over denken en dan probeer je je ideeën daarop aan te passen. Maar wij begrijpen als geen ander dat dat niet werkbaar is met een verdeelde oppositie.

Wat dus veel logischer lijkt, en makkelijker uitvoerbaar is, is open staan voor de ideeën die nu komen vanuit alle partijen. Want we hebben het steeds weer over oppositie en coalitie, maar wat ons betreft doen we het allemaal SAMEN.

Zo zullen wij in ieder geval alle voorstellen van iedere partij goed bekijken om de begroting nog beter te maken en steunen waar we een meerwaarde zien. Maar we gaan er dan wel vanuit dat we de voorstellen dan ook apart aangeboden krijgen zodat we ze ook per stuk kunnen beoordelen! Niet één pakket van een aantal partijen waar je je volledig achter kunt scharen of waar je op een aantal onderwerpen het echt niet eens bent en dus in zijn geheel dient weg te stemmen.

In het stuk is niet echt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen doelen en middelen en de omschrijvingen zijn ook niet altijd even goed geformuleerd. We hebben op een aantal punten verduidelijking van de wethouder gevraagd en zullen er dus van uit gaan dat de intentie van die stukken tekst goed is en zullen er dan ook geen wijzigingsvoorstellen op indienen. Zo staat er bijvoorbeeld: “vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo”. We begrijpen werkelijk waar niet waarom het vernieuwend moet zijn volgens de doelstelling. Als het vernieuwend is en dat geeft een prima resultaat dan moeten we dat zeker doen, maar al nemen we een methode uit de vorige eeuw die prima werkte en dat nu ook weer zou kunnen doen, dan is dat wat ons betreft prima. De wethouder gaf aan dat er steeds weer naar nieuwe bewoordingen gezocht wordt en dat dit eruit kwam… Tsja wij waren van mening dat het sociale gezicht eigenlijk behoorlijk goed vormgegeven was, dus wat ons betreft was het ook goed genoeg geweest om op te schrijven: ‘behoud van het sociale gezicht’.

En als het gaat om doelen en middelen dan willen we ook het volgende voorbeeld nog wel even noemen: we gaan schoolgebouwen multifunctioneel gebruiken. Als dat wat oplevert is dat natuurlijk prima maar om het een doel op zich te laten zijn vinden we wat veel.

In het stuk zeggen we dat we als gemeente heel ambitieus te zijn, maar wat we dan precies gaan doen? We zien helemaal niks concreets over waarvoor we zoveel extra geld nodig hebben en op sommige plaatsen de extra mensen. We nemen voor het gemak maar aan dat die mensen op de juiste plekken terecht gaan komen. De wethouder gaf aan dat we op het gebied van diversiteit een flinke slag zullen gaan slaan. Helaas zien we op dit gebied in deze begroting dan niks gebeuren. We gaan ervan uit dat daarvoor op korte termijn over nagedacht gaat worden en verwachten dat er volgend jaar wel flinke stappen gezet zullen gaan worden.

Wat betreft het voorstel van GroenLinks over de jaja sticker. Kunnen we ons in vinden. Betekent overigens wel fors minder inkomen voor de verenigingen die inzamelen, voornamelijk is dat in Mierlo van belang en voor een enkele vereniging in Geldrop. Misschien iets om in het voorstel wel even over na te denken.

En dan wordt er wat SAMEN betreft een grote fout gemaakt door Samen voor Geldrop-Mierlo niet mee te nemen in deze begroting. De Rabobank en Ananz, toch zeker niet de minsten in onze gemeenten, hebben allebei aangegeven dat ze zich voor meerdere jaren willen binden aan dit initiatief. Dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze omdat ze de doelstellingen onderschrijven en omdat ze duidelijke resultaten zien.

In dit programma geven we duidelijk aan dat we inzetten op vrijwilligers. Maar we gaan ook een analyse maken en in het laatste jaar van deze regeerperiode komt er een plan. Hoe vreemd is het dan als we nu, als gemeente, de werkzaamheden zouden stoppen van een organisatie die vol inzet op de bewustwording van de belangrijkheid van vrijwilligerswerk door het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren? Bedrijven worden in contact gebracht met vrijwilligers en er wordt wederzijds bekeken hoe elkaar te versterken.

Hoe kan Samen voor Geldrop-Mierlo nou de problemen aanpakken in de speeltuin, waarvoor ze een opdracht van de gemeente hebben gekregen, als ze niet meer bestaan?

Wij zijn ervan overtuigd dat Samen voor Geldrop-Mierlo gewoon nu zekerheid moet krijgen door ze op te nemen in de begroting tot de analyse gemaakt is en het plan gepresenteerd gaat worden. De wethouder heeft in zijn gesprek met Samen voor Geldrop-Mierlo aangegeven dat € 20.000,- wel gevonden is, maar dat de andere € 20.000,- voor voortzetting niet gaan lukken. Het lijkt ons dan ook niet meer dan fatsoenlijk dat we in deze begroting jaarlijks € 20.000,- hiervoor opnemen tot de analyse gemaakt is en we echt weten welke kant we verder op willen met vrijwilligerswerk en het ondersteunen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. SAMEN zal hiervoor met een amendement komen.

Al met al staan we positief tegenover deze begroting en zien we een paar verbeterpunten. SAMEN kijkt uit naar goede voorstellen om deze begroting nog wat beter te maken en zal deze dan ook waar mogelijk steunen.

Lees meer

Problemen Molenplein eindelijk opgelost?

In de raadsvergadering van 1 oktober jl. lag er een motie voor van SAMEN en GroenLinks om de problemen met het parkeren op het Molenplein in Mierlo op te lossen.

Iedere dag stonden er auto's terwijl dat toch echt niet de bedoeling was. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat alleen op vrijdag en zaterdag er geparkeerd zou mogen worden. Handhaving had haar handen vol aan de foutparkeerders en er was volop ergernis. Reden dus om te vragen voor een permanente oplossing.

Verantwoordelijk wethouder Hans van de Laar was het eens met de frustratie van beide partijen en gaf aan aan een oplossing te gaan werken. De motie werd uiteindelijk dus ingetrokken, want weten dat het uitgevoerd zou gaan worden was belangrijker dan een motie in stemming brengen.

Vanavond liet de wethouder in de Commissie Ruimte weten dat verzinkbare palen in bestelling staan en dat tijdelijk het terrein afgesloten is met palen.

Helemaal top dat er nu zo snel doorgepakt is.

Lees meer