Urgentieregeling niet verscherpen!

Enkele jaren heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo op voordracht van de toenmalige SP-fractie een voorstel aangenomen om een (regionale) urgentieregeling mogelijk te maken. Deze regeling zorgt er voor dat kinderen een dak boven hun hoofd moeten hebben!

De urgentieregeling wordt nu herzien en SAMEN ziet grote problemen. SAMEN is, op z'n zachtst gezegd, niet gelukkig met de uitspraken die gedaan zijn over dit onderwerp. Zo is er onder andere gesteld: "Op een relatiebreuk heb je zelf toch enige invloed". Zou deze man weten dat er in Nederland nog steeds Blijf-van-mijn-lijfhuizen nodig zijn?

Reden dus om vragen te stellen!

---

Vragen

In een krantenartikel in het Eindhovens Dagblad van 28 mei wordt geschreven over de evaluatie van de gezamenlijke urgentieregeling die de gemeenten sinds 2016 hebben. Dat betekent dat er een evaluatie heeft plaats gevonden over een periode van 3 jaar.

Een evaluatie is gebaseerd op het verzamelen, interpreteren en presenteren van informatie ten einde een oordeel te vellen over, in dit geval het SGE beleid ten aanzien van de gezamenlijke urgentieregeling.

 • Kunt meer vertellen over de evaluatie-methode?

Op sheet 17 (pagina 9) van de presentatie van 23 mei 2019 worden enkele wijzigingen voorgesteld. Twee wijzigingen willen we graag eruit lichten:

Bij echtscheiding of relatiebreuk kan slechts één van de partners urgentie verkrijgen. Dit geldt ook in het geval dat de echtelijke koopwoning, dan wel particuliere huurwoning moet worden opgegeven.

Als de echtelijke woning blijft bestaan voor één van de partners, worden de kinderen niet dakloos en wordt er dus geen urgentie toegekend.

Deze wijziging druist in tegen de principiële gronden waarop de initiële Urgentieverordening is gebaseerd.

 • Bent u het met SAMEN eens dat op deze manier niemand meer een urgentieverklaring zou kunnen krijgen na een beëindigde relatie waarbij kinderen in het spel zijn? Immers, 1 van de twee ouders heeft in dit geval nog een woning en daar kunnen de kinderen dan wonen. Wat dan direct de grond wegneemt voor de andere ex-partner om middels de urgentieregeling een woning te verkrijgen.
 • Er wordt aangegeven dat de kinderen niet dakloos worden als de echtelijke woning blijft bestaan voor één van de partners. Is dit per definitie de partner waar de kinderen de meeste tijd door zouden moeten brengen?
 • En hoe moeten we dit zien in het licht van co-ouderschap?
 • Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

Er wordt aangegeven: ”Mensen hebben een probleem en doen een beroep op de samenleving, maar we moeten de schaarste eerlijk verdelen''. Deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht prima maar, wanneer we ons beseffen dat de gemeenten geen woningen bouwen en afhankelijk zijn van woningstichtingen (met als gevolg de daarop volgende schaarste van woningen), dan vinden wij deze uitspraak misplaatst en heeft het de schijn dat er niet gekeken is naar het belang van de urgentiebehoevenden maar van de woningcorporaties.

Het zijn namelijk de Gemeenten die de woningstichtingen wel kunnen verplichten hoe de bestaande woningvoorraad te verdelen (zoals met de huidige urgentieverordening) maar, niet dat zij meerdere woningen moeten bouwen om die schaarste tegen te gaan.

Met deze uitspraak wordt gesuggereerd dat er sprake is van een oneerlijke verdeling van woningen, dit wordt bevestigd in het stuk met de volgende uitspraken;

“Er zijn in het land gemeenten waar een relatiebreuk of echtscheiding helemaal geen reden is voor urgentie.”

 • Wordt er dus gezegd dat de deelnemende gemeenten als het ware de urgenten een plezier doen?

De urgentieverordening was het resultaat van een breed gedragen politiek besluit, waar beleid op gevoerd is.

Een andere, wat SAMEN betreft, vreemde uitspraak in de krant is die van Hoogleraar volkshuisvesting Peter Boelhouwer van de TU Delft die zegt dat hun keuze past in een trend. “In grote steden wordt al ongeveer de helft van de huurhuizen toegewezen aan spoedzoekers. Een normale woningzoekende komt steeds minder aan bod. Op een relatiebreuk heb je zelf toch enige invloed.”'

 • Wat vindt het college van deze uitspraak?
 • En als u het gepast vindt? Heeft u dan wel eens gehoord van een ‘Blijf van mijn lijf huis’?
 • Kunt u zich voorstellen hoe een opmerking als “Op een relatiebreuk heb je zelf toch enige invloed” binnenkomt bij iemand die bijvoorbeeld in een blijf-van-mijn-lijfhuis gezeten heeft?

En dan nog een hele andere vraag:

 • De leeftijd van kinderen waarover gesproken wordt is in het voorstel 23 jaar? Waar komt deze leeftijd vandaan? Deze was toch lager?

We merken de laatste tijd steeds meer dat ook de woningcorporaties van mening zijn dat we te weinig sociale huurwoningen bouwen in Geldrop-Mierlo.

 • Kunt u aangeven hoe de woningcorporaties hun eigen rol zien?
 • En bent u het met de woningcorporaties eens?
 • Wat gaan we, als gemeente, doen om ervoor te zorgen dat we voldoende sociale huurwoningen in Geldrop-Mierlo hebben over 2 jaar, 5 jaar en langere termijn (en dan vragen we niet om de verantwoordelijkheid af te schuiven , maar om wat wij gaan doen als gemeente_.

Tenslotte willen we nog weten:

 • Zijn er nog mensen die wel gebruik zouden kunnen maken van de urgentieregeling? En kunt u dan aangeven waar die aan moeten voldoen?

Nog steeds geen duidelijkheid over zwembad

Ook SAMEN wil dat er een kwalitatief goede en duurzame zwemvoorziening blijft bestaan in onze gemeente. Het huidige zwembad De Smelen is aan renovatie of vervanging toe. Een nieuw zwembad bouwen op een andere locatie in onze gemeente klinkt wellicht als een aantrekkelijk alternatief maar is in onze ogen niet realistisch.

Het laatste plan wat LACO voorlegde was evenmin realistisch en voldeed niet aan de wensen. Hand in eigen boezem stekend is de gemeenteraad ook niet duidelijk geweest in de kaderstelling richting LACO. SAMEN heeft de raad daar meerdere keren op gewezen. De raad zegt eerst met een blanco vel te willen beginnen (belangrijkste reden daarvoor was dat er steeds gedoe was over wel of geen woningen), dan komt LACO met een voorstel waarin woningen genoemd worden, dat lieten de kaders tenslotte toe. En de raad reageert daar dan weer op dat er toch echt geen woningen mogen worden gebouwd.


Wij zijn van mening dat LACO een reële kans verdient om met een duurzaam en realistisch plan te komen, waarmee we voor de minimaal de komende 20 jaar verzekerd zijn van een goede zwemvoorziening en zullen in aanloop naar de komende raadsvergadering meewerken aan het opstellen van een duidelijke, kaderstellende opdracht richting het college om dit te bewerkstelligen.

Hoge prijzen milieustraat

De gemeenteraad roept altijd hard dat we de kosten voor de burger laag moeten houden, maar dat geldt dan alleen als het direct te zien is op de rekeningen die mensen thuis krijgen. Dat bij de milieustraat exorbitant hoge bedragen gerekend worden, daar maakt de raad zich geen zorgen over.

Kiosk voor Mierlo

Al voor de fusie van Geldrop en Mierlo is de inwoners van Mierlo een nieuwe kiosk beloofd. De oude was immers afgebrand. Na veel te lange tijd ligt er nu eindelijk een prima voorstel voor om een mobiele kiosk aan te gaan schaffen. Een groep vrijwilligers heeft aangegeven hun schouders eronder te gooien om de hand- en spandiensten te gaan verlenen. Die mensen zijn opgestaan om dit te doen omdat die kiosk echt iets toe gaat voegen aan de activiteiten in Mierlo.

Een aantal politieke partijen is van mening dat die kiosk net zo vaak in Geldrop moet staan als in Mierlo. Wij zijn ervan overtuigd dat de vrijwilligers tot veel bereid zijn en in goed overleg zal de kiosk ook vast regelmatig in Geldrop te zien zijn. Maar als in Mierlo iets te doen is mag dat wat ons betreft zeker voorrang hebben. Het is natuurlijk hoogst opmerkelijk dat er nooit een vraag in Geldrop geweest is tot er nu het voorstel ligt om het eindelijk in Mierlo te gaan realiseren.

Nog opmerkelijker vindt SAMEN het dat er politieke partijen zijn die bij vrijwilligers af willen dwingen dat zij hun vrije tijd ook maar ergens anders in moeten gaan zetten dan waar ze zich voor aangemeld hebben. Wij zijn de vrijwilligers dankbaar dat ze

Chaos milieustraat

In de raadsvergadering van 12 november 2018 heeft de gemeenteraad besloten om te tarieven van de milieustraat drastisch te verhogen. De inkomsten moesten met een ton per jaar verhoogd worden. SAMEN heeft tegen dit plan gestemd omdat je met het verhogen van de inkomsten niet perse zorgt dat er ook beter ingezameld wordt. Als je even iets beter nadenkt, kan iedereen bedenken dat mensen bij een extreme verhoging van de tarieven naar oplossingen gaan zoeken buiten de milieustraat om en mocht je per ongeluk al in de rij staan, en je weet niet dat je het dubbele of meer dan vorige week moet betalen, dan kan dat zomaar voor flinke discussies gaan zorgen. En dan niet met diegene die dit besluit genomen heeft, maar met de medewerker van de milieustraat die die dag de ondankbare taak heeft om als spreekwoordelijke boksbal te dienen aan de poort.

SAMEN is van mening dat het plan niet doordacht is en dat er overhaast een besluit genomen is door vrijwel de voltallige raad (alleen SAMEN heeft tegen gestemd). We hebben aan de wethouder vragen gesteld:


Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

 • Kunt u een overzicht geven van de tarieven bij de milieustraat in 2018 en in 2019?
 • Kunt u aangeven hoe u uitvoering heeft gegeven aan het amendement van 12 november jl. als het gaat om de tarieven van de milieustraat?
 • Is het niet mogelijk gebleken in het systeem om mensen na een aantal bezoeken meer te laten betalen? Of is er een andere reden waarom mensen meteen bij het eerste bezoek al zoveel meer moeten betalen?
 • Is er overlegd met de medewerkers van de milieustraat over de uitvoering en wat werkbaar is?
 • Is er overlegd met de gemeente Heeze-Leende of er een mogelijkheid is om tarieven gelijk te trekken? Of was de tijd te kort die u van de gemeenteraad gekregen heeft en zijn wijzigingen overhaast doorgevoerd?
 • Bent u het met SAMEN eens dat de inwoners recht hebben op een uitleg waarom de tarieven zo drastisch verhoogd zijn? Kunt u aangeven hoe u dat gaat doen (tot nu toe is het in ieder geval nog niet duidelijk voor het overgrote deel van de bezoekers van de milieustraat)?


Helaas is tot op heden bij de milieustraat zelf niet te zien dat de tarieven zo extreem verhoogd zijn. Dit levert uiteraard veel discussie aan de poort op want daar worden mensen geconfronteerd met de nieuwe prijzen.


 • Heeft u (net als SAMEN) al signalen ontvangen van problemen aan de poort bij de milieustraat? Zo ja, wat gaat u doen om de discussies te verminderen en om ervoor te zorgen dat de medewerkers van de milieustraat niet als boeman aangesproken worden.
 • Gaat u de medewerkers van de milieustraat alsnog betrekken bij het zoeken naar oplossingen?


Het is de bedoeling dat de inkomsten op de milieustraat verhoogd worden. SAMEN heeft natuurlijk al aangegeven dat het verhogen van tarieven niet perse betekent dat er meer inkomsten zijn.


 • We zien graag na een bepaalde periode (liefst natuurlijk zo snel mogelijk, maar het moet wel meetbaar zijn) een evaluatie met daarin minimaal:
  - de extra kosten die gemaakt worden aan de poort
  - de extra kosten voor het ruimen van gedumpt afval
  - de opbrengsten van de milieustraat
  - de wachttijden aan de poort.

Kunt u dit toezeggen?


SAMEN is van mening dat het niet zo kan zijn dat de medewerkers van de milieustraat zich de hele dag moeten verantwoorden voor een (misschien niet helemaal goed doordacht) besluit van de gemeenteraad. Het besluit is nu eenmaal genomen en is niet zomaar terug te draaien maar de vraag is nu wel hoe we met deze situatie omgaan zonder dat de verkeerde mensen aangesproken worden op deze stijging van de tarieven.