Verkiezingsprogramma / Manifest

Inleiding

De politiek in Geldrop-Mierlo moet in dienst staan van de bewoners van Geldrop-Mierlo. Een raadslid stelt het belang van de gemeente en haar bewoners voorop op alle andere belangen. Dat is de manier van politiek voeren waar wij voor staan, dat is de politiek die de onze is.

In de jaren ervaring die wij meenemen, hebben wij gezien dat er in de Geldrop-Mierlo politiek veel aandacht is gegeven aan de relatief kleine verschillen van mening en inzicht, ondanks dat er op de grote lijnen veel overeenkomsten zijn. Wij onderscheiden ons door juist de aandacht uit te laten gaan naar de overeenkomsten. Hierdoor benaderen wij de politiek vanuit een positieve insteek en zijn we continu op zoek hoe we SAMEN met anderen partijen de zaken kunnen aanpakken. Hiermee zijn wij ervan overtuigd dat het anders kan.

Op woensdag 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is het moment waarop u, als inwoner van Geldrop-Mierlo, kunt laten zien dat u het graag anders wil:

  • SAMEN mét de inwoners van Geldrop én Mierlo,
  • SAMEN mét verenigingen, instellingen en bedrijven,
  • SAMEN mét andere politieke partijen,
  • SAMEN mét college én raad,
  • SAMEN dus!

SAMEN staat voor een manier van politiek bedrijven die zich richt op het verbinden van mensen en partijen. SAMEN staat voor politiek bedrijven, die verantwoordelijkheid neemt voor de beloftes die het maakt, die daadkracht laat zien en die open en eerlijk is en waar integriteit een groot goed is. SAMEN staat voor de politiek die continu werkt aan het winnen van het respect en vertrouwen van de mensen, zodat de mensen, de inwoners van Geldrop-Mierlo, zeggen: ‘Zo hoort het. Zo moet het gedaan worden’.  

SAMEN heeft als belangrijk uitgangspunt dat we gezamenlijk met andere partijen op willen trekken om de gemeente op een open en eerlijke, daadkrachtige en sociale manier te besturen. Dit doen we door een verkiezingsprogramma neer te leggen waarin volop ruimte is om verder aan te vullen, waar andere ideeën en perspectieven ruimte krijgen om meegenomen te worden. Vandaar een manifest, waarin we aangeven welke richting we op willen en we beschrijven hoe we dat willen gaan doen.

Een open en eerlijke gemeente

Om op een open en eerlijke manier de gemeente te kunnen besturen is integriteit een vereiste. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten zo netjes mogelijk zijn/haar taak in het openbaar bestuur zal verrichten. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat we SAMEN een taak hebben om elkaar hier scherp op te houden.

We willen graag een open, constructieve en bovenal veilige overlegcultuur waarborgen. Dat betekent dat we discussies waar nodig tot op het scherpst van de snede uit kunnen vechten, maar dat we wel blijven bij de inhoud.

Overleg buiten de openbaarheid (achterkameroverleg), beperken we, als het aan SAMEN ligt, tot een minimum en alleen dan als het om persoons- of veiligheidsgevoelige informatie gaat. We werken zo open en transparant mogelijk en natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er onderwerpen zullen zijn die echt niet in de openbaarheid besproken kunnen worden.

SAMEN zal bij ieder besluit blijven bedenken of het uit te leggen is. En natuurlijk denken we in het belang van de inwoners. Dat is niet altijd hetzelfde als het meest populaire besluit nemen. Besluiten nemen kan soms ook vervelend zijn. Maar zoals gezegd, het moet uit te leggen zijn.

Het volk vertegenwoordigen, zoals dat zo mooi heet, brengt verplichtingen met zich mee. Wij hebben als SAMEN oprechte interesse in de inwoners, de verenigingen, bedrijven en instellingen en zullen daarom volop in gesprek blijven met de betrokken mensen om informatie op te halen en om terug te koppelen.

Onze stelregel is dat we zonder onderzoek geen recht van praten hebben. Hiermee beperken we ons door alleen dan inbreng te leveren als we weten waar het over gaat en we voorkomen op deze manier lange debatten met weinig of geen relevante inhoud.

We weten waar het over gaat!

Een besluitvaardige gemeente

In de afgelopen jaren is het vaak voorgekomen dat besluiten steeds maar weer vooruitgeschoven werden, waardoor er geen besluiten werden genomen. De oorzaak hiertoe is velerlei en lijkt veel te maken te hebben met onderlinge slechte samenwerking en onbegrip. En natuurlijk is het niet makkelijk om besluiten te nemen als er flinke bedragen mee gemoeid zijn, of als er mensen nadeel van kunnen ondervinden. Politiek bedrijven is ook het durven nemen van besluiten en daar verantwoordelijkheid voor nemen.

En soms hoort daar ook het nemen van minder populaire beslissingen in het algemeen belang bij waarbij niet iedereen tevreden gesteld kan worden.

Het gemeentehuis, het zwembad, de huisvesting van de TMSG (Turkse gemeenschap), de Termeerstraat in Mierlo, de centrumplannen, allemaal voorbeelden van besluiten die in het verleden veel te lang vooruitgeschoven werden (en soms zelfs nu nog niet besloten zijn). En dan zijn er natuurlijk nog besluiten die voor elke raad lastig zijn om te besluiten als het direct raakt aan de portemonnee van de inwoners. Zo is er ieder jaar bijvoorbeeld weer de discussie over de OZB (Onroerende Zaak Belasting). De gemiddelde inwoner van Geldrop-Mierlo wil deze het liefst zo laag mogelijk houden.  Ondanks dat we in de regio bij de allerlaagste tarieven horen is het ook van belang dat we investeren in goede voorzieningen. We zouden er dan voor kunnen kiezen om het onderhoud van het groen of de wegen maar wat minder te doen, maar we kunnen ook kiezen om hiervoor een extra bijdrage van de inwoners te vragen middels de OZB. Niet fijn, maar beknibbelen op de zorg óf het zwembad dicht óf anders maar het groen nog hoger laten groeien? Dan denken wij toch dat we toch de keuze moeten durven te maken om aan de inwoners een bijdrage te vragen zodat we SAMEN ervoor zorgen dat de voorzieningen op een goed niveau kunnen blijven.

Een sociale gemeente

En als het dan echt gaat over hoe moet de maatschappij er volgens SAMEN over 4 jaar uitzien, dan is dat natuurlijk iets waar we als SAMEN met de inwoners, bedrijven, verenigingen, enzovoort over willen praten. Maar wat we zeker willen is een sociale gemeente waarin mensen veilig op kunnen groeien en in harmonie met elkaar kunnen leven en waar iedereen een kans krijgt. Samen leven betekent ook dat we samen delen, samen wonen, samen werken, samen recreëren, samen genieten van kunst en cultuur, elkaars achtergrond respecteren en voor elkaar zorgen.

Een faciliterende gemeente

De gemeente moet faciliteren. Dus niet “zorgen voor”, maar “zorgen dat...”. Inwoners verzorgen samen met de ambtenaren de invulling van deze samenleving. De rol van de buurtregisseurs is hierbij erg groot. Een buurtregisseur is een ambtenaar die de verbindende schakel is tussen inwoners en de ambtelijke organisatie, zeker zolang de ambtelijke organisatie nog bezig is met een transformatie om het buurtwerken tot in de vezels eigen te maken.

Een samenwerkende gemeente

Samenwerken met de inwoners

Samenwerken doen we als gemeente ook met inwoners. Inwoners kunnen als geen ander meedenken over oplossingen voor problemen. De ambtenaren, maar ook collegeleden en raadsleden zullen veel vaker moeten gaan “buitenspelen”. De straat op en in gesprek gaan met mensen.

Samenwerking binnen het bestuur van Geldrop-Mierlo

Samenwerken is de sleutel tot succes in onze gemeente. De gemeenteraad en het college hebben daarin een eerste verantwoordelijkheid in om SAMEN te werken. De toekomst is erop gericht dat we als raad en college continu zoeken waar we elkaar kunnen vinden en op een constructieve en open manier het gesprek met elkaar aangaan waar we van mening verschillen. Hiermee creëren we een overlegcultuur, waarin elk raads- en collegelid zich veilig voelt zijn inbreng te geven. Op deze manier stellen we ons daadwerkelijk in dienst van de inwoners en laten we SAMEN daadkracht zien.

Samenwerken in de regio

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van een groter geheel en speelt een belangrijke rol in de regio. Samenwerking met de regiogemeenten, en directe buren, is van groot belang om de zelfstandigheid van onze gemeente te rechtvaardigen.

SAMEN staat dus voor een gemeente die open en eerlijk is, die faciliteert en besluitvaardig is, die samenwerkt en bovenal sociaal is!