SAMEN voor Samen voor Geldrop-Mierlo

Maandag 5 november vond de eerste vergadering in de gemeenteraad plaats over de MeerjarenProgrammaBegroting 2019 - 2022. Hieronder de bijdrage van SAMEN in de eerste termijn. Op maandag 12 november gaat de vergadering verder en zullen moties, amendementen en de begroting zelf in stemming worden gebracht.

Wat een mooi stuk deze begroting. Het is goed leesbaar en als je het leest komt op heel veel momenten het gevoel van het zal allemaal wel. Het lijkt erop dat je het eigenlijk nergens mee oneens kunt zijn. Maar net als bij het kernakkoord mist de concrete actie ook hier.

En natuurlijk krijgen we, als we hierover iets zeggen, de reactie dat het bewust zo geformuleerd is om de oppositie de kans te geven om het concreter te maken. Onzin natuurlijk. Als je de oppositie de kans wilt geven vraag je in een vroegtijdig stadium hoe zij ergens over denken en dan probeer je je ideeën daarop aan te passen. Maar wij begrijpen als geen ander dat dat niet werkbaar is met een verdeelde oppositie.

Wat dus veel logischer lijkt, en makkelijker uitvoerbaar is, is open staan voor de ideeën die nu komen vanuit alle partijen. Want we hebben het steeds weer over oppositie en coalitie, maar wat ons betreft doen we het allemaal SAMEN.

Zo zullen wij in ieder geval alle voorstellen van iedere partij goed bekijken om de begroting nog beter te maken en steunen waar we een meerwaarde zien. Maar we gaan er dan wel vanuit dat we de voorstellen dan ook apart aangeboden krijgen zodat we ze ook per stuk kunnen beoordelen! Niet één pakket van een aantal partijen waar je je volledig achter kunt scharen of waar je op een aantal onderwerpen het echt niet eens bent en dus in zijn geheel dient weg te stemmen.

In het stuk is niet echt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen doelen en middelen en de omschrijvingen zijn ook niet altijd even goed geformuleerd. We hebben op een aantal punten verduidelijking van de wethouder gevraagd en zullen er dus van uit gaan dat de intentie van die stukken tekst goed is en zullen er dan ook geen wijzigingsvoorstellen op indienen. Zo staat er bijvoorbeeld: “vernieuwend vormgeven van het sociale gezicht van de gemeente Geldrop-Mierlo”. We begrijpen werkelijk waar niet waarom het vernieuwend moet zijn volgens de doelstelling. Als het vernieuwend is en dat geeft een prima resultaat dan moeten we dat zeker doen, maar al nemen we een methode uit de vorige eeuw die prima werkte en dat nu ook weer zou kunnen doen, dan is dat wat ons betreft prima. De wethouder gaf aan dat er steeds weer naar nieuwe bewoordingen gezocht wordt en dat dit eruit kwam… Tsja wij waren van mening dat het sociale gezicht eigenlijk behoorlijk goed vormgegeven was, dus wat ons betreft was het ook goed genoeg geweest om op te schrijven: ‘behoud van het sociale gezicht’.

En als het gaat om doelen en middelen dan willen we ook het volgende voorbeeld nog wel even noemen: we gaan schoolgebouwen multifunctioneel gebruiken. Als dat wat oplevert is dat natuurlijk prima maar om het een doel op zich te laten zijn vinden we wat veel.

In het stuk zeggen we dat we als gemeente heel ambitieus te zijn, maar wat we dan precies gaan doen? We zien helemaal niks concreets over waarvoor we zoveel extra geld nodig hebben en op sommige plaatsen de extra mensen. We nemen voor het gemak maar aan dat die mensen op de juiste plekken terecht gaan komen. De wethouder gaf aan dat we op het gebied van diversiteit een flinke slag zullen gaan slaan. Helaas zien we op dit gebied in deze begroting dan niks gebeuren. We gaan ervan uit dat daarvoor op korte termijn over nagedacht gaat worden en verwachten dat er volgend jaar wel flinke stappen gezet zullen gaan worden.

Wat betreft het voorstel van GroenLinks over de jaja sticker. Kunnen we ons in vinden. Betekent overigens wel fors minder inkomen voor de verenigingen die inzamelen, voornamelijk is dat in Mierlo van belang en voor een enkele vereniging in Geldrop. Misschien iets om in het voorstel wel even over na te denken.

En dan wordt er wat SAMEN betreft een grote fout gemaakt door Samen voor Geldrop-Mierlo niet mee te nemen in deze begroting. De Rabobank en Ananz, toch zeker niet de minsten in onze gemeenten, hebben allebei aangegeven dat ze zich voor meerdere jaren willen binden aan dit initiatief. Dat doen ze niet voor niets. Dat doen ze omdat ze de doelstellingen onderschrijven en omdat ze duidelijke resultaten zien.

In dit programma geven we duidelijk aan dat we inzetten op vrijwilligers. Maar we gaan ook een analyse maken en in het laatste jaar van deze regeerperiode komt er een plan. Hoe vreemd is het dan als we nu, als gemeente, de werkzaamheden zouden stoppen van een organisatie die vol inzet op de bewustwording van de belangrijkheid van vrijwilligerswerk door het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren? Bedrijven worden in contact gebracht met vrijwilligers en er wordt wederzijds bekeken hoe elkaar te versterken.

Hoe kan Samen voor Geldrop-Mierlo nou de problemen aanpakken in de speeltuin, waarvoor ze een opdracht van de gemeente hebben gekregen, als ze niet meer bestaan?

Wij zijn ervan overtuigd dat Samen voor Geldrop-Mierlo gewoon nu zekerheid moet krijgen door ze op te nemen in de begroting tot de analyse gemaakt is en het plan gepresenteerd gaat worden. De wethouder heeft in zijn gesprek met Samen voor Geldrop-Mierlo aangegeven dat € 20.000,- wel gevonden is, maar dat de andere € 20.000,- voor voortzetting niet gaan lukken. Het lijkt ons dan ook niet meer dan fatsoenlijk dat we in deze begroting jaarlijks € 20.000,- hiervoor opnemen tot de analyse gemaakt is en we echt weten welke kant we verder op willen met vrijwilligerswerk en het ondersteunen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. SAMEN zal hiervoor met een amendement komen.

Al met al staan we positief tegenover deze begroting en zien we een paar verbeterpunten. SAMEN kijkt uit naar goede voorstellen om deze begroting nog wat beter te maken en zal deze dan ook waar mogelijk steunen.

Problemen Molenplein eindelijk opgelost?

In de raadsvergadering van 1 oktober jl. lag er een motie voor van SAMEN en GroenLinks om de problemen met het parkeren op het Molenplein in Mierlo op te lossen.

Iedere dag stonden er auto's terwijl dat toch echt niet de bedoeling was. In het verleden zijn er afspraken gemaakt dat alleen op vrijdag en zaterdag er geparkeerd zou mogen worden. Handhaving had haar handen vol aan de foutparkeerders en er was volop ergernis. Reden dus om te vragen voor een permanente oplossing.

Verantwoordelijk wethouder Hans van de Laar was het eens met de frustratie van beide partijen en gaf aan aan een oplossing te gaan werken. De motie werd uiteindelijk dus ingetrokken, want weten dat het uitgevoerd zou gaan worden was belangrijker dan een motie in stemming brengen.

Vanavond liet de wethouder in de Commissie Ruimte weten dat verzinkbare palen in bestelling staan en dat tijdelijk het terrein afgesloten is met palen.

Helemaal top dat er nu zo snel doorgepakt is.

De fractieassistenten

Vanavond zijn voor het eerst in de geschiedenis van Geldrop-Mierlo de fractieassistenten officieel benoemd door de burgemeester. Fractieassistenten mogen de fractie vertegenwoordige in de raadscommissies. Zij ondersteunen als het ware de raadsleden van een partij. Voor SAMEN zijn dat: Monique van de Stolpe, Jill Martens en Ed van den Berg. Wij wensen deze drie betrokken assistenten heel veel succes.

Is het vangnet goed gesloten?

Met ingang van schooljaar 2016-2017 is door de gemeente gestopt met de subsidiëring van het schoolzwemmen. Om particuliere zwemles voor een bepaalde doelgroep nog steeds mogelijk te maken, heeft de gemeenteraad destijds besloten een bedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen. We willen graag weten of deze vangnetregeling voldoende is. SAMEN heeft hierover dus vragen gesteld.

De vragen aan het college:

  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat zwemles had via het schoolzwemmen in de laatste 3 jaren dat we schoolzwemmen in Geldrop-Mierlo hadden en hoeveel kinderen via deze weg hun diploma behaalden?
  • Kunt u een overzicht geven van het aantal kinderen dat, sinds de vangnetregeling bestaat, zwemles hebben in onze gemeente (dus bij de 4 aangewezen zwemscholen) en hoeveel dat doen via de vangnetregeling? Misschien is er ook al iets te zeggen over het aantal diploma’s?
  • Is het bedrag van € 20.000,- een reëel bedrag gebleken?
  • Heeft u het gevoel dat de regeling voldoende bekend is bij onze inwoners?

We hopen natuurlijk dat de regeling zo uitgevoerd wordt dat iedereen die het nodig heeft ook daadwerkelijk geholpen wordt om de kosten van de zwemlessen te dragen. Ieder kind zou minimaal 1 zwemdiploma moeten kunnen halen, ook als de ouders het geld niet hebben om de lessen te betalen.

Hoe gaat het met de speeltuin?

De laatste tijd is Speeltuin de Viking wat minder open geweest en steeds meer mensen hebben daar last van, zeker mensen die een abonnement voor hun kinderen hebben. Natuurlijk hebben we er begrip voor dat het lastig is om met vrijwilligers de hele zomer door te kunnen draaien. SAMEN heeft het college hierover echter wel een paar vragen gesteld. We willen graag weten hoe de stand van zaken nu is, maar we willen vooral weten of er nog toekomst in zit. Wat SAMEN betreft zou het ook bespreekbaar moeten zijn om het hek rond de speeltuin weg te halen, zodat het voor iedereen altijd toegankelijk is. Uiteraard moeten er dan wel goede afspraken gemaakt worden met de omgeving om mogelijke overlast te voorkomen.