Opvanglocatie De Akert - verklaring SAMEN


Opvanglocatie De Akert - verklaring SAMEN

Politieke partij SAMEN heeft, net als de rest van de inwoners, vorige week te horen gekregen dat een groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV-ers) in het voormalige verzorgingshuis De Akert gehuisvest zal gaan worden. De raad is bij dit besluit niet betrokken, helaas ook niet aan de voorkant bij het vaststellen van de kaders. Ook al is ons niks gevraagd, we voelen sterk de behoefte om onze mening toch naar buiten te brengen.

Door het steeds weer op- en afschalen van opvangcapaciteit in het hele land zitten we in een opvangcrisis. Door de toegenomen instroom hebben vorig jaar honderden vluchtelingen noodgedwongen buiten moeten slapen door een gebrek aan opvangplekken. SAMEN vind het onmenselijk dat in Nederland zoiets kan gebeuren. Het einde van de opvangcrisis is helaas nog niet in zicht. SAMEN is daarom van mening dat iedere gemeente naar rato van het aantal inwoners tijdelijk een bijdrage dient te leveren om de crisis op te lossen. Hierbij moeten we als gemeenten samen optrekken. Samen doen we onze humane plicht. Niets minder, maar zeker ook niets meer.

SAMEN is kritisch op welke groep vluchtelingen we gaan huisvesten en waar binnen onze gemeente. Op de locatie De Akert vinden wij een groep AMV-ers geen goed idee. Liever zien we hier gezinnen of een mix van gezinnen en AMV-ers. De wijk waarin deze vluchtelingen opgevangen gaan worden is een wijk waarin de leeftijden van inwoners erg variëren. Door juist ook daar mensen op te vangen van verschillende leeftijden is betere integratie en wederzijds begrip beter te bereiken.

Naast een goede mix is het van cruciaal belang dat er voldoende begeleiding is om de juiste ondersteuning te bieden. Ondersteuning op het gebied van zorg, taal en dagbesteding, maar zeker ook op het gebied van normen en waarden om een goede integratie in de omgeving te bewerkstelligen. Het is van groot belang om tijdig met de voorbereidingen hiervoor te beginnen.

De groep jonge mensen die het college voornemens is in De Akert te plaatsen is waarschijnlijk niet de laatste groep die naar Geldrop-Mierlo komt. SAMEN pleit voor een meer open en empathische communicatie. Het is van essentieel belang dat er rekening gehouden wordt met de gevoelens en zorgen van zowel de directe omgeving als de bredere gemeenschap. Het gaat de hele gemeente aan. We zijn dan ook van mening dat het belangrijk is om de inwoners actief te betrekken bij de besluitvorming en de gevolgen van de huisvesting van vluchtelingen. Betrokkenheid van de gemeenschap kan bijdragen aan een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel en een gevoel van saamhorigheid.

In de afgelopen week hebben we opnieuw ervaren dat het huisvesten van vluchtelingen emoties op kan roepen. We roepen op tot extra politie-inzet in de omgeving van De Akert. Het is belangrijk dat er voldoende veiligheid en handhaving is om de rust en leefbaarheid te waarborgen, zowel voor de AMV-ers als voor de bestaande gemeenschap.

SAMEN zal zich blijven inzetten voor een inclusieve samenleving, met een verantwoorde aanpak van de huisvesting van vluchtelingen in Geldrop-Mierlo.