Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

SAMEN werkt voor jou in Geldrop-Mierlo. Wij maken politiek open, eerlijk en respectvol. We luisteren naar jou en betrekken je bij beslissingen. We zetten het belang van de gemeente voorop en laten kleine meningsverschillen niet in de weg staan. Onze eerlijkheid en integriteit staan centraal bij het leiden van de gemeente. We durven belangrijke, soms onpopulaire, beslissingen te nemen en staan voor de gevolgen. Wij willen een daadkrachtige gemeente die snel beslissingen neemt. Geen uitstel van belangrijke projecten, maar actie. Onze droom? Een veilige, gelukkige gemeente voor iedereen. We zorgen voor meer betaalbare huizen en betere diensten voor alle inwoners. We bieden hulp en ondersteuning waar nodig.

Tot slot, samenwerking is onze sleutel. Met inwoners, bedrijven, organisaties en andere partijen bouwen we aan een beter Geldrop-Mierlo. SAMEN maken we het verschil!


Luistert u liever naar ons verkiezingsprogramma? We hebben het volledig ingesproken.

Inleiding

De politiek in Geldrop-Mierlo moet in dienst staan van de bewoners van Geldrop-Mierlo. Een raadslid stelt het belang van de gemeente en haar bewoners voorop op alle andere belangen. Dat is de manier van politiek voeren waar wij voor staan, dat is de politiek die de onze is.

In de jaren ervaring die wij meenemen, hebben wij gezien dat er in de politiek van Geldrop-Mierlo veel aandacht is gegeven aan de relatief kleine verschillen van mening en inzicht, ondanks dat er op de grote lijnen veel overeenkomsten zijn. Wij onderscheiden ons door juist de aandacht uit te laten gaan naar de overeenkomsten. Hierdoor benaderen wij de politiek vanuit een positieve insteek en zijn we continu op zoek hoe we SAMEN met anderen partijen de zaken kunnen aanpakken. Hiermee zijn wij ervan overtuigd dat het anders kan. We zijn ook van mening dat de gemeente veel vaker moet denken in mogelijkheden in plaats van in problemen en onmogelijkheden en dat het allemaal een stuk daadkrachtiger en besluitvaardiger moet.

De wereld verandert om ons heen. SAMEN is ervan overtuigd dat de politiek mee moet veranderen. De politiek moet meer open, transparant een respectvoller worden. SAMEN wil hier graag aan bijdragen! En natuurlijk hebben we ook als doel om de drempel naar de gemeente flink te verlagen.

Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Of liever gezegd: vanwege de Coronamaatregelen zijn er deze keer 3 dagen verkiezingen (van 14 t/m 16 maart). Op die dagen kunt u, als inwoner van Geldrop-Mierlo, laten zien dat u het graag anders wil:

  • SAMEN mét de inwoners van Geldrop én Mierlo
  • SAMEN mét verenigingen, instellingen en bedrijven
  • SAMEN mét andere politieke partijen
  • SAMEN mét college én raad
  • SAMEN dus!

SAMEN staat voor een manier van politiek bedrijven die zich richt op het verbinden van mensen en partijen. SAMEN staat voor politiek bedrijven, die verantwoordelijkheid neemt voor de beloftes die het maakt, die daadkracht laat zien en die open en eerlijk is en waar integriteit een groot goed is. SAMEN staat voor de politiek die continu werkt aan het winnen van het respect en vertrouwen van de mensen, zodat de mensen, de inwoners van Geldrop-Mierlo, zeggen: ‘Zo hoort het. Zo moet het gedaan worden’.
Dit betekent dus ook dat we open staan voor inbreng van inwoners en dat we ook informatie ophalen, indien nodig. Vragen naar het onbekende is overigens heel moeilijk, we zijn dus dankbaar voor onze ogen en oren in de samenleving, mensen die ons als volksvertegenwoordigers weten te vinden. SAMEN heeft als belangrijk uitgangspunt dat we gezamenlijk met andere partijen op willen trekken om de gemeente op een open en eerlijke, daadkrachtige en sociale manier te besturen. Dit doen we door een verkiezingsprogramma neer te leggen waarin volop ruimte is om verder aan te vullen, waar andere ideeën en perspectieven ruimte krijgen om meegenomen te worden. Vandaar een manifest, waarin we aangeven welke richting we op willen en we beschrijven hoe we dat willen gaan doen.

Een open en eerlijke gemeente

Om op een open en eerlijke manier de gemeente te kunnen besturen is integriteit een vereiste. Wij gaan ervan uit dat iedereen naar eer en geweten zo netjes mogelijk zijn/haar taak in het openbaar bestuur zal verrichten. Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat we SAMEN een taak hebben om elkaar hier scherp op te houden.

We willen graag een open, constructieve en bovenal veilige overlegcultuur waarborgen. Dat betekent dat we discussies waar nodig tot op het scherpst van de snede uit kunnen vechten, maar dat we wel blijven bij de inhoud.

Overleg buiten de openbaarheid (achterkameroverleg), beperken we, als het aan SAMEN ligt, tot een minimum en alleen dan als het om persoons- of veiligheidsgevoelige informatie gaat. We werken zo open en transparant mogelijk en natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat er onderwerpen zullen zijn die echt niet in de openbaarheid besproken kunnen worden.

SAMEN zal bij ieder besluit blijven bedenken of het uit te leggen is. En natuurlijk denken we in het belang van de inwoners. Dat is niet altijd hetzelfde als het meest populaire besluit nemen. Besluiten nemen kan soms ook vervelend zijn. Maar zoals gezegd, het moet uit te leggen zijn.

Het volk vertegenwoordigen, zoals dat zo mooi heet, brengt verplichtingen met zich mee. Wij hebben als SAMEN oprechte interesse in de inwoners, de verenigingen, bedrijven en instellingen en zullen daarom volop in gesprek blijven met de betrokken mensen om informatie op te halen en om terug te koppelen. We zijn makkelijk benaderbaar en voelen ons verre van verheven boven andere inwoners! Dus, als je denkt dat het anders moet, laat het ons weten! Dan kunnen we er (als) SAMEN mee aan de slag!

Onze stelregel is dat we zonder onderzoek geen recht van praten hebben. Hiermee beperken we ons door alleen dan inbreng te leveren als we weten waar het over gaat en we voorkomen op deze manier lange debatten met weinig of geen relevante inhoud.

We weten waar het over gaat!

Een besluitvaardige gemeente

In de afgelopen jaren is het vaak voorgekomen dat besluiten steeds maar weer vooruitgeschoven werden, waardoor er geen besluiten werden genomen. De oorzaak hiertoe is velerlei en lijkt veel te maken te hebben met onderlinge slechte samenwerking en onbegrip. En natuurlijk is het niet makkelijk om besluiten te nemen als er flinke bedragen mee gemoeid zijn, of als er mensen nadeel van kunnen ondervinden. Politiek bedrijven is ook het durven nemen van besluiten en daar verantwoordelijkheid voor nemen. En soms hoort daar ook het nemen van minder populaire beslissingen in het algemeen belang bij waarbij niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Maar voor ons hoort daar het vooruitschuiven van besluiten niet bij!

Het gemeentehuis, het zwembad, de Termeerstraat in Mierlo, de huisvesting van de TMSG (Turkse gemeenschap), de centrumplannen, Hofdael, allemaal voorbeelden van besluiten die in het verleden veel te lang vooruitgeschoven werden (en soms zelfs nu nog niet besloten zijn). En dan zijn er natuurlijk nog besluiten die voor elke raad lastig zijn om te besluiten als het direct raakt aan de portemonnee van de inwoners. Zo is er ieder jaar bijvoorbeeld weer de discussie over de OZB (Onroerende Zaak Belasting). De gemiddelde inwoner van Geldrop-Mierlo wil deze het liefst zo laag mogelijk houden. Ondanks dat we in de regio bij de allerlaagste tarieven horen is het ook van belang dat we investeren in goede voorzieningen. We zouden er dan voor kunnen kiezen om het onderhoud van het groen of de wegen maar wat minder te doen, maar we kunnen ook kiezen om hiervoor een extra bijdrage van de inwoners te vragen middels de OZB. Niet fijn, maar beknibbelen op de zorg óf het zwembad dicht óf anders maar het groen nog hoger laten groeien? Dan denken wij toch dat we toch de keuze moeten durven te maken om aan de inwoners een bijdrage te vragen zodat we SAMEN ervoor zorgen dat de voorzieningen op een goed niveau kunnen blijven.

Hoe dan ook moeten we voorkomen dat we bouwprojecten vooruit moeten blijven schuiven. Het is toch bizar dat we bij ieder project te horen krijgen dat we niet verder kunnen vanwege vleermuizen. En natuurlijk zijn wij van mening dat we de vleermuizen niet zomaar weg kunnen jagen, maar als we aan de voorkant voortvarender aan de gang gaan kunnen we ook voorkomen dat ze er zitten (denk aan de Lidl en de St. Jozefkerk).

En als het dan over de besluitvaardigheid en snelheid van de gemeente gaat dan zijn de noodlokalen op Luchen en de betaalbare woningen wel echt voorbeelden van hoe het niet moet! Zoals al eerder gezegd. We moeten als gemeente veel meer kijken naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden!

Het zwembad en Hofdael zijn gewoon dossiers waar een aantal raadsfracties geen besluit op durft te nemen. En dus wordt het keer op keer vooruit geschoven door een aantal partijen. Enorm frustrerend natuurlijk voor betrokken partijen die in afwachting zijn van een besluit om verder te kunnen. Want waarom zou je als eigenaar van een zwembad gaan investeren als je niet weet hoe lang je nog steun kunt krijgen van de gemeente. Of waarom zou je nog doorgaan met het bouwen aan een bruisend Hofdael als de gemeente steeds maar weer zich gaat bemoeien met nieuwe eisen. Jaren geleden hebben we Hofdael overgedragen aan een zelfstandige stichting en nu wil de gemeente zich zelfs weer gaan bemoeien met de naam en hoe het geëxploiteerd moet worden.

Een sociale gemeente

En als het dan echt gaat over hoe moet de maatschappij er volgens SAMEN over 4 jaar uitzien, dan is dat natuurlijk iets waar we als SAMEN met de inwoners, bedrijven, verenigingen, enzovoort over willen praten. Maar wat we zeker willen is een sociale gemeente waarin mensen veilig op kunnen groeien en in harmonie met elkaar kunnen leven en waar iedereen een kans krijgt. Samen leven betekent ook dat we samen delen, samen wonen, samen werken, samen recreëren, samen genieten van kunst en cultuur, elkaars achtergrond respecteren en voor elkaar zorgen.

SAMEN wonen is door het gigantische tekort aan woningen erg lastig op het moment. Probeer maar eens een woning te vinden als je niet al te veel te besteden hebt. SAMEN is ervan overtuigd dat we in moeten zetten op creatievere oplossingen. Er moet gebouwd kunnen worden zonder dat dure projectontwikkelaars de hele markt inpikken, we moeten nadenken over woningsplitsen, we moeten meer in mogelijkheden gaan denken dan in onmogelijkheden. Als iemand met een goed idee komt, wordt dat niet meteen weggewoven, maar we gaan samen in gesprek om te bekijken wat mogelijk is.

In een sociale gemeente kunnen jongeren elkaar ontmoeten, zorgen we voor elkaar, weten buren elkaar te vinden als er iets is, wil je je thuis voelen, wil je je veilig voelen, voor nu en in de toekomst!

Een faciliterende gemeente

De gemeente moet faciliteren. Dus niet “zorgen voor…”, maar “zorgen dat…”. Bij vragen van inwoners moet gekeken worden naar de mogelijkheden. Afwijzen van een idee of ingediend plan zou dus eigenlijk niet meer moeten kunnen zonder dat, samen met die inwoner, gekeken is naar de mogelijkheden die er wel zijn.Inwoners verzorgen samen met de ambtenaren de invulling van deze samenleving. De rol van de buurtregisseurs is hierbij erg groot. Een buurtregisseur is een ambtenaar die de verbindende schakel is tussen inwoners en de ambtelijke organisatie, zeker zolang de ambtelijke organisatie nog bezig is met een transformatie om het buurtwerken tot in de vezels eigen te maken.

De gemeente moet de mensen echt leren kennen. Als we dus willen weten wat er in een wijk leeft dan komen we niet weg met het feit dat we gesproken hebben met een paar vertegenwoordigers. Bel eens aan bij een willekeurig adres? En start eens wat vaker een pilot. Als we te bang zijn dat iets kan mislukken komt er te weinig van de grond.

Een samenwerkende gemeente

Samenwerken met de inwoners

Samenwerken doen we als gemeente ook met inwoners. Inwoners kunnen als geen ander meedenken over oplossingen voor problemen. De ambtenaren, maar ook collegeleden en raadsleden zullen veel vaker moeten gaan “buitenspelen”. De straat op en in gesprek gaan met mensen.

Natuurlijk gaat samenwerken ook over de kernen Mierlo en Geldrop of als het gaat over verschillende wijken. Als er mogelijkheden zijn om iets samen op te pakken dan moeten we dat zeker doen. Maar het moet wel een gezamenlijk doel dienen. We hoeven niet overal hetzelfde te doen, we hoeven dezelfde interesses te hebben. Laten we vooral van elkaar accepteren dat andere mensen andere behoeften hebben. Goed samenleven kan alleen als je de onderlinge verschillen accepteert en iedereen de eigen identiteit laat behouden. Alleen als er nut en noodzaak is trekken we maatregelen gelijk.

Samenwerking binnen het bestuur van Geldrop-Mierlo

Samenwerken is de sleutel tot succes in onze gemeente. De gemeenteraad en het college hebben daarin een eerste verantwoordelijkheid in om SAMEN te werken. De toekomst is erop gericht dat we als raad en college continu zoeken waar we elkaar kunnen vinden en op een constructieve en open manier het gesprek met elkaar aangaan waar we van mening verschillen. Hiermee creëren we een overlegcultuur, waarin elk raads- en collegelid zich veilig voelt zijn inbreng te geven. Op deze manier stellen we ons daadwerkelijk in dienst van de inwoners en laten we SAMEN daadkracht zien.

Maar samenwerken betekent ook dat we binnen het bestuur ieder onze eigen rol behouden en dat we de ambtenaren hun werk laten doen. De raad stelt kaders en controleert de uitvoering. Het college van Burgemeester en Wethouder zorgt dat uitgevoerd wordt wat besloten is door de raad. Raadsleden gaan dus niet op de stoel van een collegelid of ambtenaar zitten.

Samenwerken in de regio

De gemeente Geldrop-Mierlo maakt onderdeel uit van een groter geheel en speelt een belangrijke rol in de regio. Samenwerking met de regiogemeenten, en directe buren, is van groot belang om de zelfstandigheid van onze gemeente te rechtvaardigen.

SAMEN vindt het enorm belangrijk om samen te werken, maar dan wel met behoud van de eigen identiteit en met inspraak. Uiteraard verlangen we van het college dat er zorgvuldiger in de regio samengewerkt wordt en dat we niet nog eens te maken krijgen met een kwestie zoals die van de distributiecentra in Nuenen.

SAMEN staat dus voor een gemeente die open en eerlijk is, die faciliteert en besluitvaardig is, die samenwerkt en bovenal sociaal is!